Firma działa już od 1992 roku!                                                                                mlland@mlland.com.pl Telefon: (32) 206-80-19

 

 

1.Centrum Serwisowe „ML-LAND II” działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.

2. Klient pozostawiający sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.

3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do Serwisu odbywa się w Serwisie ul.Gliwicka 3 „ML-LAND”, 40-079 Katowice.

4. W przypadku przyjęcia zlecenia wysyłkowego, klient zgłasza usterkę i przekazuje dane potrzebne do wypełnienia przyjęcia serwisowego telefonicznie , fax em bądź mailem. W ten sposób uzyskuje numer REWERSU, którym w sposób widoczny oznacza przesyłkę.

5. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.

6. Przesyłki nieznaczone numerem Rewersu, wysłane za pobraniem lub na koszt Serwisu nie będą przyjęte.

7. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów.

8.1 - Nadanie nr serwisowego,

8.2 - Przyjęcie zgłoszenia, wydanie dokumentu Rewers

8.3 - Badanie sprzętu, diagnoza usterki

8.4 - Ustalenie kosztów i przebiegu naprawy

8.5 - Zakończenie naprawy – po informowanie klienta o terminie odbioru

8.6 - Wydanie z naprawy.

9. Na dokumencie Rewers umieszczono informację umożliwiające Klientowi wgląd w status Swojego zlecenia serwisowego dowolna droga komunikacji z serwisem.

10. Sprzęt dostarczany do Serwisu musi być kompletny. Na żądanie klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku, kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania jest uzależniony od rodzaju sprzętu, ale jego wartość nie przekracza 40, 00 zł netto.

12. Koszt badania jest odliczany od kwoty należnej za wykonanie usługi w przypadku wykonania naprawy.

13. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.

14. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do Serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.

15. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), lub innych obiektywnych okoliczności termin naprawy ulega przedłużeniu.

16. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS. Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach,nośnikach,itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.

19. Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy, a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt i ubezpieczenie w wysokości 5zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana do momentu, w którym od zawiadomienia o zakończeniu naprawy minie 90 dni, po tym terminie sprzęt zostanie zutylizowany lub przekazany na cele charytatywne.

20. Na wykonane usługi Serwis udziela 90 dniowej gwarancji

21.  Gwarancja

21.1. Na wykonane naprawy lub usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 90 dni od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu i naprawy uszkodzonych elementów układów BGA i SMD, na które nie udzielamy gwarancji.

21.2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie gwarancyjnej, protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym, jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące, co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.

21.3. Gwarancja na wykonane czynności, naprawy i wymiany nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nieobjętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 21.4.), lub jeśli działanie to przestało być właściwe na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.

21.4. Gwarancja nie obejmuje: ·- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy, ·- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych takich jak: złamania, zalania, zarysowania, wytarcia itp.

- przypadków uszkodzeń losowych niezależnie od warunków eksploatacji takich jak: powódź, pożar, przepięcie itp.

- części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów serwisu lub numerów seryjnych urządzenia

- części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty niebędące gwarantem lub autoryzowanym serwisem

21.5. Koszty dostarczenia i odbioru sprzętu objętego gwarancją serwisową do serwisu ponosi klient

22. Zabezpieczenia

22.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje unikalne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

22.2. Naruszenie któregokolwiek z zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej gwarancji.

23. Odpowiedzialność

23.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane przez Klienta nielicencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych,   innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

23.2. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

23.3. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

23.4. Serwis zastrzega sobie możliwość złożenia oferty kupna sprzętu, który nie został naprawiony jak w punkcie 8.4. lub jego naprawa była nieopłacalna dla Klienta.